ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН BELLADONNA-SOFIA.COM

I. ПРЕДМЕТ

            Чл. 1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД, ЕИК 205374662, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Хаджи Димитър, бл. 141, вх. А, ап. 17, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия с домейн belladonna-sofia.com, наричана по-долу belladonna-sofia.com

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

            Чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Продавача: “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 141, вх. А, ет. 6, ап. 17;
 3. Адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 141, вх. А, ет. 6, ап. 17;
 4. Данни за кореспонденция: 2018.eood@gmail.com , телефон 0894 21 84 85;
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205374662;
 6. Управител: Севджихан Ашимова Мехмедова;
 7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб:www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Врабча“ № 1, ет.3, 4 и 5,

тел.: 02 / 9330565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб: www.kzp.bg

III.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Чл. 3 Общите условия на belladonna-sofia.com са задължителни за всички Потребители и всички Ползватели на електронния магазин, считано от момента на приемането им.

            Чл. 4 Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

            Чл. 5 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от belladonna-sofia.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация, както и информацията, чието представяне е задължително по действащото законодателство.

            Чл. 6 Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката.

            Чл. 7 Електронният магазин може да съдържа линкове към други електронни магазини. belladonna-sofia.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб електронен магазин, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

            Чл. 8 belladonna-sofia.com e платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача в платформата стоки, включително следното:

 1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 2. Да сключват с Продавача договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в електронния магазин belladonna-sofia.com;
 3. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Продавача в електронния магазин belladonna-sofia.com;
 4. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Продавача в електронния магазин belladonna-sofia.com чрез интерфейса на страницата на belladonna-sofia.com, достъпна в Интернет;
 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин belladonna-sofia.com в Интернет;
 6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

            Чл. 9 Продавачът в електронния магазин belladonna-sofia.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, търговската практика, обичая и добрите нрави.

            Чл. 10 (1) Потребителите сключват с Продавача в електронния магазин belladonna-sofia.com договор за покупко-продажба на стоките. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Продавача в платформата belladonna-sofia.com.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Продавачът в платформата belladonna-sofia.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Продавача в платформата belladonna-sofia.com.

(3) Потребителите заплащат на Продавача на платформата belladonna-sofia.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в електронния магазин belladonna-sofia.com.

            Чл. 11 (1) Потребителят и Продавачът в електронния магазин belladonna-sofia.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на електронния магазина са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при сключване на договора.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБАТА

            Чл.12 Достъпът до платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

            Чл.13 belladonna-sofia.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Потребител до реализиране на поръчка ако сметне, че това би било в ущърб на belladonna-sofia.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Потребителя е да се обърне към посочените контакти на belladonna-sofia.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. belladonna-sofia.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

            Чл.14. Потребителят има право да се свързва с belladonna-sofia.com на посочените адреси в раздел „Контакти” на електронния магазин.

            Чл.15 Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на електронния магазин адреси в раздел „Контакти”.

            Чл.16 (1) belladonna-sofia.com може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или за предлаганите от нея промоции в електронния магазин, за определен период от време.

(2) Рекламната или промоционална информация за стоките и/или за предлаганите от нея промоции в електронния магазин се отнася само до стоките предлагани в електронния магазин и не е обвързана със стоките във физическия магазин.

            Чл.17 В електронния магазин belladonna-sofia.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

            Чл.18 Всички цени на стоките на електронния магазина са крайни, обявени са в лева (BGN) и с всички други изисквани по закон, данъци и/или такси, както и цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от потребителя, в случаите, когато те задължително трябва да бъдат продадени или извършени от belladonna-sofia.com, в качеството й на Продавач. В обявената цена не се включва цена за обработване и доставка, които, в случаите, когато се дължат, се изчисляват допълнително при извършване на поръчката в електронния магазин. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, belladonna-sofia.com изписва сбора от продажните цени ясно и точно, като крайна цена.

            Чл.19 Всички изображения, поместени на електронния магазина имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в електронния магазин да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата стока и/или услуга. Търговецът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

            Чл.20 Поръчки в електронния магазин belladonna-sofia.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

            Чл.21 Работното време на консултантите на онлайн магазин belladonna-sofia.com е: От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Почивни дни: събота и неделя, и по време на официални празници.

            Чл.22 Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Продавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

 1. VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА belladonna-sofia.com

            Чл. 23 (1) За да използва belladonna-sofia.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе своите имена, адрес за доставка на стоката, e-mail и телефонен номер.

            (2) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона „Place order“, Потребителят декларира, отбелязвайки с тикче, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

            (3) Продавачът потвърждава извършената от Потребителя поръчка с имел изпратен на електронната поща на Потребителя. Уведомлението за регистрирането на Поръчката в платформата, няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

            (4) Продавачът има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи belladonna-sofia.com уведомява за това Потребителя чрез имейл или по телефона и не носи друг вид отговорност.

            (5) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя на уведомление изпратено от Продавача на електронната му поща и/или съобщение (SMS или Viber) на предоставения от Потребителя телефонен номер, че стоката от поръчката е готова за изпращане.

            (6) Договорът за покупко-продажба, сключен между Продавача и Потребителя, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Потребителя.

            (7) При извършване на поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в поръчката си.

            VII.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

            Чл. 24 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Продавача в платформата belladonna-sofia.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в платформата стоки.

            Чл. 25 Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата belladonna-sofia.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата belladonna-sofia.com.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Продавача в платформата belladonna-sofia.com  стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Запознаване и приемане на настоящите общи условия;

(7) Потвърждение на поръчката;

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26 (1) Продавачът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Продавачa да се свърже с него по телефона, имейла или на адреса, посочен от Потребителя, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

(3) Продавачът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в случаи, че предоставените от Потребителя данни в електронния магазин са непълни и/или грешни.

(4) Продавачът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(5) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 27 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 28 Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при тяхната доставка.

 1. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 29 Правилата на настоящия раздел IX от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба в belladonna-sofia.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 30 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача в платформата belladonna-sofia.com са определени в профила на всяка стока в платформата.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Продавача в платформата belladonna-sofia.com в профила на всяка отделна стока.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Продавача в платформата belladonna-sofia.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством механизмите в платформата belladonna-sofia.com.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата belladonna-sofia.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата belladonna-sofia.com или на електронна поща.

X.ПЛАЩАНЕ

Чл. 31 (1) Потребителят заплаща цената на стоките и цената за доставка на стоките в момента на доставката им, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

(2) При поръчка на стоки направена от сайта на магазина, които са с взимане на място от физически магазин на Продавача – поръчаната стока се заплаща в магазина. Срокът за получаване на поръчката при начин на доставка „Взимане на място от наш магазин“ е 3 (три) календарни дни от датата на получаване на информация, изпратена от Продавача към Клиента (купувача), че поръчката е готова за получаване. След изтичане на този срок, Продавачът има право да прекрати Договора за продажба на стока от разстояние, сключен между Продавача и Клиента.

Чл. 32 За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33 (1) След като в belladonna-sofia.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за приетата поръчка.

(2) Ако направената поръчка не може да бъде изпълнена поради това, че продавачът не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.

(3) Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

(4) Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Чл. 34 (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез електронния магазина на Продавача в платформата belladonna-sofia.com.

(2) В случай че Потребителят и Продавачът в платформата belladonna-sofia.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Продавача чрез електронния магазина на Продавача в платформата belladonna-sofia.com.

(3) Обичайните сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
– За стоки, поръчани до 17:30 часа българско време – 2 работни дни, считано от деня, следващ деня в който е потвърдена поръчката.

– За стоки, поръчани след 17:30 часа българско време – 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

(4) Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.
Чл. 35 Продавачът използва за доставки куриерска фирма, като обичайните часове за доставка са от 9:00 до 17:30 часа.

Чл. 36 (1) Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на куриерската фирма в съответния град.

(2) Поръчката може да бъде получена и в избран търговски обект на belladonna-sofia.com публикуван в секция Контакти, за което Потребителят не дължи такса за доставка, когато стоката е налична в избрания обект. За да се възползва от тази опция Купувачът следва да избере опция за доставка „Вземи на място от наш магазин“ в гр. София“.

Чл. 37 (1) Цената за доставка се изписва на отделен ред и е ясно видима.

(2) Цената за доставката зависи от населеното място, за което е адресирана поръчката, количеството на поръчаните стоки и тяхната цена.

Чл. 38 Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

Чл. 39 Продавачът в платформата belladonna-sofia.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

Чл. 40 (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача в платформата belladonna-sofia.com.

(2) Ако Потребителят не уведоми Продавача в платформата belladonna-sofia.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 41 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

XII.ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 42 (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от Продавача чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на електронен магазина на Продавача в платформата belladonna-sofia.com. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в сайта на магазина belladonna-sofia.com.

(2)14 (четиринадесет) дневният срок за отказ от сключения договор започва да тече от датата на получаването на закупената стока от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

(3)Потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, в това число и разходите за доставка за стоките закупени от belladonna-sofia.com, в случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14 – дневния (четиринадесетдневния) срок за отказ, предоставен му от belladonna-sofia.com.

(4) Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

(5) Когато Продавачът в платформата belladonna-sofia.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(6) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Продавачът възстановява получените суми, като използва същия начин на плащане (наложен платеж), използван от потребителя при закупуване на стоката, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срок от 7 календарни дни от заявяването на отказа. Отказът от договора не произвежда действие.

При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Потребителя, Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителя изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача на електронния магазина.

(7) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Продавачът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната й опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи, етикети и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

(8) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 43 Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. поради хигиенни причини, чорапи, чорапогащи, бански, както и дамското и мъжко долно бельо (бикини, боксерки, прашки и слипове) не подлежат на връщане, освен ако няма фабричен дефект.
 5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл. 44 Рекламации на закупени чрез електронния магазин стоки следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.

(2)Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
 • повреда на стоката при транспортирането.

(3) Рекламацията може да се предяви пред belladonna-sofia.com на посочения имейл адрес в секция контакти до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката до 7 календарни дни от датата на предявената рекламация.

(4)
При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

(5) Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана,).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка и етикет
 • Приложени оригинални документи за закупуване – касова бележка/фактура

(6) Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса уговорен със служител на belladonna-sofia.com. Ако не е уговорено друго, стоката се връща до адреса на обекта, от който е изпратена.

(7) При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма или лично в търговски обект на Продавача посочен в секция контакти.

(8) В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на избраната от доставчика куриерска фирма, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон за контакти в електронния магазин за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

XIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 45 (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на belladonna-sofia.com за поверителност на личните данни, която е поместена в сайта на електронния магазин belladonna-sofia.com.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Продавачът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) При съгласие на Потребителя с тези Общи условия, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен с Политиката за поверителност на личните данни и дава съгласие за обработване на личните му данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес, които се обработват от “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД  за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД. Съгласието на потребителя се предоставя за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между потребителя и “БЕЛЛА ДОННА 2018” ЕООД, а след това за по-краткото от:

 • предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или
 • периода от 5 години.

 

(4) С приемането на тези Общи условия  потребителят декларира, че е информиран, че може да оттегля съгласието си за обработване на лични данни по всяко време като го заявя писмено на e-mail, който е посочен в секция контакти, както и че искането му може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

(5) Продавачът има право да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Продавачът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(6) Потребителят се съгласява, че Продавачът на платформата belladonna-sofia.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.

(7) Потребителят се съгласява, че Продавачът на платформата belladonna-sofia.com има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Продавача в платформата belladonna-sofia.com. Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 46 Във всеки момент, Продавачът в платформата belladonna-sofia.com има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените обстоятелства и лични данни.

XIV.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 47 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от belladonna-sofia.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на електронен магазина и са задължителни за всички Потребители.

(2) belladonna-sofia.com има право да извършва промени на условията за ползване на електронен магазина по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(3) Във всеки един случай на промяна на общите условия belladonna-sofia.com ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в нови общи условия в платформата. В този смисъл Вие, като Потребител, имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин при всяко нейно ползване.

(5) Продавачът в платформата belladonna-sofia.com и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

а. след публикуването им на сайта на електронния магазин на Продавача в платформата belladonna-sofia.com и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

б. с изричното им приемане от Потребителя при извършване на поръчка в електронния магазин на Продавача.

(6) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Продавача в платформата belladonna-sofia.com, във връзка с изменението на тези общи условия могат да бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при поръчката на стоки. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 48 Продавачът публикува тези общи условия на адрес belladonna-sofia.com

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 49 Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Продавача в платформата belladonna-sofia.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 

Чл. 50 Продавачът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата belladonna-sofia.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 51 Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

Чл. 52 belladonna-sofia.com не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

Чл. 53 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

Чл. 54 Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата belladonna-sofia.com и Продавача при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 55 Продавачът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 56 (1) Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Продавачът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на belladonna-sofia.com и сключване на договори за покупко-продажба с Продавача.

(3) Продавачът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Продавачът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата belladonna-sofia.com.

Чл. 57 (1) Продавачът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Продавачът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребител, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребител.

XVII. ГАРАНЦИИ

Чл. 58 Продавачът предлага всички Стоки на електронен магазина с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

XVIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 59 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство.
Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XIX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 60 (1) Потребителят и Продавачът в платформата belladonna-sofia.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Продавачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб електронен магазин и др.

Чл. 61 В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Продавача в платформата belladonna-sofia.com и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 62 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на електронен магазина се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и няма да води до недействителност на целия договор.